Стъкларство

Glass

Крайните потребители в опаковъчната индустрия се стремят към високи стандарти за качество и изискват от доставчиците си да отговарят на тези стандарти, както и на техните спецификации. Съответствие със стандартите за качество е от решаващо значение когато крайните потребители изборат доставчик на опаковка. Това е особено вярно за производителите на потребителски стоки, където качеството на продуктите се контролира от регулации и всички отклонения от разпоредбите могат да имат значителни негативни последици .
Опаковъчната индустрия работи с големи обеми и изисква високоскоростната продукция да е съобразена с нуждите на крайните потребители. При такава висока скорост и голям обем на производството, ERP решенията може и да не е са достатъчни. Производители в опаковъчната индустрия се нуждаят от цялостно и модулно решение MOM4 за оптимизиране на производствените си процеси.
В стъкларското производство всяка бутилка трябва да премине през строги проверки. Това означава, че производителите отдават голямо значение на автоматичните проверки и оборудване автоматично отхвърляне некачествената продукция. МОМ4 гарантира че всички проблеми са възможно най-бързо идентифицирани и подходящи дествия са предприети. В стъкларското производство са включени широк обхват от дейности, оборудване, материали и човешки ресурси. Ключът към поддържане на оптимално управление на качеството и производителността е елиминирането на нежелани вариации в процеса. Решенията на NearSoft помагат за постигане на тази цел.

  • Ползи

    В тази глобална, ценово чувствителна промишленост, компаниите се нуждаят от софтуер за бърз достъп до информация за да проследяват и контролират своите разнообразни производствени процеси. Те се нуждаят от единни, стандартизирани решения, които да са лесни за внедряване и с кратък срок за възвръщаемост на инвестициите. Това важи с особена сила за регионалните доставчици на опаковъчни решения, тъй като трябва да бъдат конкурентоспособни в световен мащаб, докато ефективно управление на разходите е от основно значение за дългосрочния успех и устойчивост. Крайните потребители на опаковките също са изправени пред трудности при управление на информацията в различни места и на различни равнища. Интернет съвместими решения ще им позволят да достъпват тази информация по всяко време и навсякъде  и да постигнат  съвършенство в оперативното управление, като същевременно намалят грешките и дефектите.