Лийн 6-сигма


Лийн производство като инструмент за управление, навлиза бързо в индустрията, компанийте по целия свят възприемат Лийн методите под различна форма и название. За хиляди организации, работещи в различни сфери на индустрията Лийн производството е най-използвания бизнес модел.
Концепцията Лийн, позната още като Производствена Система на Тойота (ТПС), е систематичен подход за идентифициране и елиминиране на загубите (дейности без добавена стойност) чрез подобряване на поточността („изтегляне”) в стремежа към усъвършенстване на процесите. При разработването на концепцията основателя и Таичи Оно установява седем източника на загуби („муда”) в производствения процес, които трябва да бъдат отстранени: загуби от свръхпроизводство, от поддържане на ненужни запаси, от нерационално движение, загуби в транспортирането на материали и хора, при повторна обработка, от некачествено производство и загуби от време за изчакване на предшестващите стъпки.

Lean 6-Sigma е нова концепция за повишаване на ефективността на производството, чрез комбинация от Лийн практики и статистическите методи на 6-Sigma. Методите на Lean 6-Sigma допринасят за по-бързо, по-прецизно и икономически целесъобразно производство, както и при внедряването на продукти и процеси.
Модерните IT системи за производство осигуряват основните инструменти за изпълнението на тази концепция. Те са условие за постигане на целите, запазване на постигнатото и внедряване на мерките от методите на Лийн 6-Sigma. В NearSoft определяме като основна пречка за успешното изпълнение на инициативи свързани с Лийн 6-сигма, липсата на сътрудничество между консултанти и системни доставчици на производствени ИТ решения. Факторите, които възпрепятстват такова тясно сътрудничество са, следните:

 • Консултантите обикновено не разполагат с достатъчно знания за функциите и работния процес на дадена MOM / MES система. Те обикновено се ограничават до организационни услуги и обучение на служители.
 • Системните доставчици обикновено се занимават с проблемите на разработката на софтуер и на технологичната база на системата.

NearSoft предлага интегрирана система за управление на производството MOM4, придружена от квалифицирани консултантски услуги, за постигне на пълния потенциал от тази синергия.

 • MOM и Lean

  MOM/MES системите могат да бъдат средство за внедряване на Lean 6-Sigma поради характер-ната за тях функционалност:

  • Системата за оперативно планиране в реално време намалява изчакванията, запасите и транспортното време чрез синхронизиране на производствения процес,
  • Осигурява стандартизирани процеси – служителите се ръководят от електронна информация, която допринася значително за подобряване на производителността,
  • Цялата производствена информация е свързана и се съхранява в база данни за по-нататъшни анализи чрез използване на статистически методи и свързаните с тях инструменти (SPC), което води до подобряване на ефективността на работните места, намаляване на повторна обработка и намаляване на повредите и престоите.