MOM4 Ключови показатели за ефективност

Ключови показатели за ефективността (KPI) са висококачествени, периодични измерители на бизнес звено или отдел, въз основа на предварително определени измервания. KPIs обикновено се състоят от комбинация от репорти, електронни таблици и/или диаграми. Те могат да включват глобални или локални данни за продажбите и тенденциите във времето, статистики и тенденции за персонала, информация на веригата за доставки, безопасност, или друга информация, което се счита за критична за успеха на бизнес звеното или отдела. Преглед на KPI може да даде на бизнес мениджърите достоверен, редовен периодичен поглед за здравето на бизнес звеното или отдела чрез визуална жизненоважна статистическа информация за това бизнес звено или отдел.

KPIs представляват данни, свързани с процесите, машините и оборудването, произведеният продукт и неговото качество, производствения персонал и други свързани с тях ресурси за производството. KPIs могат да бъдат разглеждани за определен период от време. Времевите модели биват по производствени единици, производствени поръчки и заетост.

Ползи “Когато промяната на даден показател нагоре надолу, предизвиква въпроси в конферентна зала: “Какво става?”…Тогава това най-вероятно е KPI. В противен случай, това е просто някакъв интересен показател”.

 • Характеристики

  • Ефикасност на работната ръка
  • Коефициент на разпределение
  • Степен на продуктивност
  • Коефициент на ефикасността
  • Използваемост
  • Показател за цялостната ефективност на оборудването (ОЕЕ)
  • Показател за нетната ефективност на оборудването
  • Наличност
  • Ефективност
  • Коефициент на качеството
  • Време за настройка
  • Техническа ефикасност
  • Времетраене на производствения процес
  • Съотношение между действителното и планираното количество скрап
  • Добив
  • Съотношение на скрапа
  • Съотношение на преработваната продукция
  • Коефициент на отпадъчност
  • Показател за използваемостта на машините
  • Показател за критичната използваемост на машините
  • Показател на използваемост на процеса
  • Показател за критичната използваемост на процеса
  • Обща енергийна консумация
  • Промяна в складовите наличности
  • Показател за крайна продукция
  • Показател за използвани суровини
  • Показател за производствени загуби
  • Показател за загуби от транспортиране и съхранение
  • Показатели загуби поради други причини
  • Степен на натовареност на оборудването
  • Средно оперативно време между отказите
  • Средно време до отказ
  • Средно време за възтановяване
  • Показател за коригираща поддръжка
  • etc.