MOM4 Inventory

 Управлявайте складовото стопанство по ефективен начин!

MOM4Inventory работи като  система за управление на складовото стопанство (WMS), която свързва инвентаризационните операции с настоящите производствени процеси и в резултат подобрява общата оперативна производителност. Той е важна част от веригата на доставки, тъй като контролира движението и съхранението на всички материали и осигурява безпроблемна интеграция. MOM4Inventory събира информация, следи и отчита специфична информация за продукта, от суровините до крайните стоки. MOM4Inventory може да бъде свързан с радиочестотна идентификационна (RFID) технология за по-добро наблюдение и организиране на потока от продукти. Комбинирано с MOM4Production и MOM4Quality, нашето решение дава най-големите ползи за цялата организация.

Ползи

 • По-добра видимост, проследяемост и контрол на инвентара в предприятието
 • Намаляване на времето за престои и работното време и използваемостта на оборудването, а от там намаляване на времето за изработка на продукта (Cycle time)
 • Управление на вътрешното транспортиране на материални потоци чрез следене на изпълнението на работни поръчки
 • Проследяемост на оборудването чрез следене на материалните лотове
 • Балансирано натоварване на оборудването
 • Проследяемост и отчетност на производителността на персонала
 • Намаляване на разходите свързани със “залежаването” на склад на готова продукция.
 • Характеристики

  • Модел на складовото стопанство (материали, оборудване, хора)
  • Правила за складово управление и насоки
  • Управление на рецептуарниците
  • Избор на Място на съхранение
  • Планиране на дейността
  • Създаване на работни поръчки
  • Генериране на списъци за разтоварване
  • Задания за кранисти
  • Надзор на товарене, повторно товарване и разтоварване
  • Поддържането на картата на обекти в зоната за съхранение