MOM4 Production

 

По-добра информация за по-добри решения

Глобалната индустрия продължава да е подложена на голяма трансформация, консолидация, глобализация, поскъпване на материалите, постоянни промени в цените на продукцията и др. В непрекъснатите усилия на компаниите да оцелеят в тази променлива среда, водеща роля играе намаляването на разходите за производство, съобразено изцяло с потребителските изисквания. Глобалната конкуренция изисква от производителите да търсят нови начини за постигане на по-високи нива на ефективност и гъвкавост спрямо пазара. Това все повече налага не само по-високо качество на управление на производствения процес, но и постоянно контролиране на изпълнението на производствените поръчки, както и постоянната възможност за тяхното преподреждане с цел постигане на по-висока ефективност. Това състояние на постоянно наблюдение на процеса изисква висока степен на синхронизация на различен индустриален софтуер като: ERP, SCM, APS, MES, SCADA и др. Всички тези приложения трябва да работят заедно в пълен синхрон на базово и функционално ниво. Collaborative Production Management (CPM) предлагана от NearSoft дава възможност на потребителите ни да постигнат това ниво на синхронизация.

Ползи

 • Позволява ефективно Лийн производство чрез премахване на излишни дейности, които не създават добавена стойност за крайния клиент
 • Пълна прозрачност и проследяемост на производствените операции по веригата на доставки и в предприятието
 • Подобряване на производителността чрез по-добър контрол, оптимизация и изпълнение на операциите
 • Намалява общите производствени разходи, включително за материали, труд и заети активи и дава възможност за непрекъснато подобрение
 • Осигурява доставка на крайният продукт навреме и удовлетвореност на клиентите
 • По-добрата информираност води до по-добри управленски решения
 • Характеристики

  • Производствен Модел (материали, оборудване, хора)
  • Продуктови Правила за Производство
  • Планиране и изготвяне на производствени графици
  • Управление на капацитети и календари
  • Управление и проследяване на производството
  • Събиране на данни
  • Производствени репорти – смени, времена на престои, ОЕЕ, KPI и т.н.
  • Продуктови репорти – действителни продуктови параметри, качество, проследяемост и т.н.
  • Репорти за потреблението – енергия, вода и т.н.
  • Технологични репорти – стандартни и действителни задания и т.н.
  • Външна комуникация с ERP, DCS, PLC и т.н.