Дигитализирана поддръжка

Производителите се адаптират към промените, като търсят намаляване на разходите и лоялност на клиентите чрез подобрени нива на обслужване. Те имат за цел да подобрят ефективността и гъвкавостта в основните процеси, което може да бъде предизвикателство поради големия брой активи, изискващи управление и поддръжка. MOM4, компютъризирана система за управление на поддръжката (CMMS) от NearSoft, предлага цялостно решение. MOM4 управлява активи през целия им жизнен цикъл, от планирането до подмяната, и включва инструменти за активна поддръжка.

MOM4Поддръжка е автоматизирана система за превантивна и реактивна поддръжка на съоръжения и активи. MOM4 осигурява на работниците ефективни средства за вписване на ремонти, части и материали, като същевременно осигурява на мениджърите контрол и видимост върху историята на поддръжката и съответствието. Чрез оптимизиране на работните процеси за поддръжка и намаляване времето за престой на оборудването, MOM4Поддръжка позволява на фирмите да разпределят повече ресурси за своите основни бизнес цели.

Дейности по поддръжката

Управлението на операциите по поддръжка се дефинира като съвкупност от дейности, които координират, насочват и проследяват функциите, поддържат оборудването, инструментите и свързаните с тях активи, за да се гарантира тяхната наличност за производство и да се осигури планиране за реактивна, периодична, превантивна или проактивна поддръжка. Управлението на операциите по поддръжка поддържа четири основни категории поддръжка:

1.Коригираща или непланирана поддръжка – осигуряване на инцидентна поддръжка при проблеми с оборудването.

2.Превантивна поддръжка – планиране и извършване на поддръжка на периодичен цикъл въз основа на време или цикли. Осигуряване на дейности за наблюдение на оборудването за предвиждане на повреда, включително самопроверка на оборудването и диагностични дейности

3.Предоставяне на поддръжка въз основа на състоянието, в следствие на информация, получена от оборудването или изведена за оборудването. Това включва предсказуема поддръжка въз основа на прогноза за очаквана бъдеща повреда.

4.Оптимизиране на производителността и ефективността на ресурсите като част от производствения и процесния анализ. Това включва незначителни промени в производственото или поддържащото оборудване. Тези незначителни промени често могат да изразходват значителна част от ресурсите за поддръжка. Координиране на планираната работа с потребителите и надзор на обекта. Подпомагане при нужди от смяна на продукта, които включват промени в оборудването

В допълнение, той предоставя следните подзадачи:

 • Разработване на доклади за разходи по поддръжката и ефективността
 • Координиране и наблюдение на зададената работа
 • Контрол на заявената поддръжка
 • Отчитане на извършената поддръжка, включително използвани резервни части, труд по поддръжката и разходи за поддръжка
 • Извършване на проверки на производителността на производствено оборудване
 • Мониторинг и актуализиране на файлове за история на поддръжката

Нашия подход - Лийн поддръжка

MOM4 подтиква фирмата към „Постоянно правене на правилните неща добре“ и отразява принципите на непрекъснато подобрение, въплътени в методологии като Lean Six Sigma. Предложенията на NearSoft са насочени към снабдяване на мениджърите с необходимите инструменти за прилагане на истинска лийн поддръжка. Тя представлява проактивна операция по поддръжка, използваща планирани дейности по поддръжка чрез практики за цялостна продуктивна поддръжка (TPM), използващи стратегии за поддръжка, разработени чрез прилагане на логиката за вземане на решения за центрирана поддръжка (RCM) и практикувани от упълномощени (самонасочващи се) екипи за действие, използващи 5S процес, седмични събития за подобряване на Kaizen и автономна поддръжка заедно с поддръжка, извършена от специалисти по поддръжката чрез ангажирано използване на тяхната система за работни поръчки и тяхната система за компютърно управлявана поддръжка (CMMS) или система за управление на корпоративни активи (EAM). Те се поддържат от разпределени, щадящи складове за поддръжка/MRO, които осигуряват части и материали на базата точно навреме (JIT) и са подкрепени от инженерна група за поддръжка и надеждност, която извършва анализ на основната причина за повреда (RCFA), анализ на повредени части, анализ на ефективността на процедурите за поддръжка, анализ на предсказуема поддръжка (PdM) и тенденции и анализ на резултатите от мониторинга на състоянието. Необходима е солидна корпоративна информационна стратегия, за да се обмислят и прилагат иновативни и ефективни решения за премахване на ненужните материали и скрапа.

Стратегията се нарича Total Productive Maintenance (TPM). TPM е основата на икономичната поддръжка. Това е инициатива за оптимизиране на надеждността и ефективността на производственото оборудване. TPM е базирана на екип, проактивна поддръжка и включва всяко ниво и функция в организацията, от висшите ръководители до цеховете. TPM се занимава с целия жизнен цикъл на производствената система и изгражда непоклатима система, базирана на цеха, за да предотврати всички загуби. Целите на TPM включват елиминиране на всички аварии, дефекти и повреди.

Модел на поддръжка – Цифрови двойници

Концепцията за цифрови двойници и цифрова сянка е от решаващо значение в Индустрия 4.0, улеснявайки организираното структуриране на различни данни от различни източници. Цифровият двойник е прецизно цифрово представяне на реалността в реално време. Той възпроизвежда информацията на физическа система, продукт, човек или оборудване в цифров формат. Това цифрово копие опростява достъпа до информация и планирането на поддръжката.

Цифровата сянка е представяне на процес, услуга или производствена верига с нейните характеристики и правила за дейности по поддръжка. MOM4 включва библиотека от тези правила, определяйки какво е необходимо за правилни задачи по поддръжката. Той очертава дефинициите на операциите по поддръжката и стъпките на процеса, организирани в последователни или паралелни маршрути, които завършват с отчети за състоянието. Ресурсите са категоризирани, за да дефинират операциите по поддръжката, като някои инструкции се генерират автоматично въз основа на правила.

Цифровите двойници предоставят информация за активите и процесите извън преките измервания. Те предлагат бърза задълбоченост без сложно боравене с данни, насърчавайки последователно разбиране в цялата организация. Цифровите двойници насърчават гъвкавостта и координацията в целия бизнес, обхващайки инженерство, операции, вериги за доставки, съоръжения и много други.

Характеристики

MOM4 поддържа цифрови двойници за материали, оборудване, лични, работни/машинни центрове и правила за производство на продукти (разписки), прилагайки стандартите IEC 62264 / ISA-95.

 • Информационен модел на материала (резервни части) – Клас на материала, Дефиниция на материала, Партида на материала, Подпартида на материал, Спецификация на теста на материала и Резултати от теста на материала
 • Информационен модел на оборудването – клас на оборудването, оборудване, спецификация на теста на оборудването и резултати от теста на оборудването
 • Информационен модел на персонала – Клас на персонала, лице, спецификация на теста на персонала и резултати от теста на персонала
 • Правила за производство на продукти – дефиниции на продукти, производствени маршрути, работни/машинни центрове, спецификация на материалите/ресурси (BOM / BOR), списък за производство (MB)

Предимства

 • Подобрена визуализация и мониторинг: Цифровите двойници осигуряват представяне в реално време на физически процеси, оборудване и системи. Това подобрява видимостта и наблюдението, позволявайки на операторите и инженерите да получат по-ефективна представа за текущото състояние на операциите.
 • Подобрена прогнозна поддръжка: Цифровите двойници могат да симулират и моделират поведението на физическите активи, помагайки да се предвиди кога е необходима поддръжка на оборудването. Чрез наблюдение на цифровите двойници поддръжката може да се извършва проактивно, намалявайки времето на престой и удължавайки живота на оборудването.
 • Оптимизирани производствени процеси: Цифровите двойници позволяват симулация на операции по поддръжка, като помагат на производителите да идентифицират тесните места, да оптимизират работните потоци и да подобрят общата ефективност.
 • Точни данни за вземане на решения: Цифровите двойници събират и съхраняват огромни количества данни, които могат да се използват за исторически анализи и вземане на решения. Това е в съответствие с акцента на рамката ISA-95 върху обмена на данни между корпоративните и контролните системи.
 • Интеграция с корпоративни системи: Цифровите двойници могат да бъдат интегрирани с планиране на ресурсите на предприятието (ERP), системи за изпълнение на производството (MES) и други бизнес системи, подобрявайки потока от данни и координацията между различните нива на производствената йерархия.
 • По-бързо отстраняване на неизправности и диагностика: Когато възникнат проблеми във физическата система, цифровите двойници могат да помогнат за по-бързото диагностициране на проблемите, като предоставят виртуална среда за тестване на потенциални решения.
 • Междуфункционално сътрудничество: Цифровите двойници улесняват сътрудничеството между различни отдели, като инженеринг, операции и поддръжка, като предоставят обща платформа за разбиране и вземане на решения.
 • Непрекъснато подобрение: Чрез използването на цифрови двойници, производителите могат непрекъснато да подобряват своите процеси и системи, привеждайки се в съответствие с фокуса на рамката ISA-95 върху оптимизирането на производителността.
 • Съответствие и осигуряване на качеството: Цифровите двойници могат да помогнат за спазването на регулаторните стандарти, като предоставят подробни записи на процеси и операции. Това е особено важно в индустрии със строги правила за качество и безопасност.

Заявки за поддръжка (Tickets) 

Инженерите могат да съобщават за проблеми с поддръжката в MOM4, като изпращат заявки за поддръжка чрез специален интерфейс. MOM4 категоризира тези заявки в поръчки за поддръжка, като използва предварително дефинирани правила, а тези поръчки могат да се състоят от една или няколко работни поръчки. Поддържат се различни видове заявки за поддръжка:

 • Ежедневни проверки: Те се извършват ежедневно по време на обхода на съоръжението. Ако проблемът не може да бъде отстранен на място, се подава Заявка за поддръжка.
 • Реактивни: Когато инженер или оператор докладва за дефектна част от оборудването, се създава заявка за поддръжка.
 • Планирани: Заявките за поддръжка се генерират автоматично на предварително определени интервали, което води до създаване на поръчки за превантивна поддръжка за инспекции или ремонти.
 • Условни: MOM4 генерира условни заявки за поддръжка въз основа на предварително зададени условия на машината. Обикновено това изисква OPC връзка към системата за управление на машината или линията.

Когато MOM4 Maintenance се интегрира с MOM4 Manufacturing, той взема предвид състоянието на оборудването, планираната поддръжка, практиките на съоръженията и капацитета, заедно с ангажираните дати за доставка за производствени поръчки. Тази интеграция позволява планиране на микрониво в почти реално време, с цел да се увеличи максимално точността на доставката, като същевременно се минимизират времето за изпълнение и нивата на инвентара.

Характеристики

  • Подаване на протоколи за наблюдение с прикачени снимки, документи, GIS координати, CAD чертежи и т.н. с помощта на уеб интерфейс
  • Сигнали и известия в реално време от безжични сензори и системи за управление като IoT, SCADA, BAS, BMS и др.
  • Генериране на поръчки за поддръжка директно от заявка за поддръжка
  • Предоставяне на текстово съобщение или известия по имейл

  Предимства

  • Удовлетворете изискванията на пазара чрез кратко време за доставка, навременни доставки, бърза и надеждна информация.
  • Сигурност и по-бърза реакция при променящото се клиентско търсене, пазарните условия и други неочаквани събития.
  • Намалени инвентар и време на цикъл.
  • Възможност за предприемане на превантивни и коригиращи действия, тъй като MOM4 работи заедно с ERP системи за формиране на съгласувана информационна система за цялото производство.
  • ERP системите сами по себе си често нямат необходимата подробна информация, необходима за планиране на конкретни производствени дейности, производствено оборудване или персонал, но MOM4 създаден за това.

  Планиране и производствен график

  За да се подготви поръчка за поддръжка за изпълнение, подходяща дефиниция за поддръжка се свързва с нея ръчно или автоматично въз основа на предварително зададени критерии. Това определение включва информация за резервни части, лични и оперативни инструкции.

  Поддръжката изпраща поръчки за прехвърляне и придружаващи инструкции за поддръжка до съответното работно място или екип за поддръжка. Диспечерът за поддръжка отговаря на събития, създадени от проследяване на събития или потребителски заявки. Поръчките за поддръжка преминават през различни етапи във веригата на дейности и подробният график за поддръжка може да бъде преизчислен, ако възникнат неочаквани събития в процеса.

  Функцията за график за поддръжка организира дейности въз основа на приоритети, технически изисквания, дефиниции за операции по поддръжка (напр. стандартни оперативни процедури) и дефиниции на оборудване за всеки актив. Тази последователност минимизира времето за проверка и ремонт.

  Информацията за възможностите за поддръжка компилира данни за всички ресурси за поддръжка в рамките на избран обект, област, технологична клетка, производствена единица или производствена линия, включително оборудване, материали, персонал и машинни центрове.

  Характеристики

  • Поддръжка и работни поръчки (работни места)

  • Изготвяне на годишен план за поддръжка

  • Работен календар и управление на подизпълнители

  • Балансиране на работата и капацитета – коригирайте назначенията, за да разрешите различия при разпределение

  Предимства

  • Удовлетворете изискванията на пазара чрез кратко време за доставка, навременни доставки, бърза и надеждна информация.
  • Сигурност и по-бърза реакция при променящото се клиентско търсене, пазарните условия и други неочаквани събития.
  • Намалени инвентар и време на цикъл.
  • Прогноза за предвиждане и посрещане на бъдещи изисквания за капацитет, преди бизнес процесите да бъдат засегнати.
  • Намален риск от влошаване на услугата чрез по-добро управление на фирмените активи.
  • Намален риск, свързан с промените в последния момент в производствения план.

  Изпънение и проследимост

  MOM4 обхваща набор от функции, включително работни поръчки, проследяване на поръчки, проследяване на поддръжката, събиране на данни, управление на времето на престой и управление на оборудването. След като основният график е завършен, той се изпраща на екипа за поддръжка за изпълнение. Поръчките се групират въз основа на предварително зададени параметри, като се формират разпределителни листи за машините и съответните потребителски ресурси. Потребителите определят кога и коя поръчка трябва да бъде изпълнена следващата.

  Информацията за процеса на поддръжка се получава и съхранява в база данни, което позволява бъдещ анализ и докладване. Докато даден продукт напредва през своите стъпки, той се маркира като завършен и автоматично преминава към следващия. По време на всеки процес се събира информация за качеството и се издава гаранция за качество. Ако възникне прекъсване по време на изпълнение, потребителите могат да въведат подробности като причини и грешки.

  Характеристики

  • Бележки и специални инструкции,
  • Инструменти и оборудване (т.е. стълба), които трябва да се използват,
  • Чертежи (т.е. CAD/CAE) и снимки (т.е. заснемане на изображения от вградени камери на таблети),
  • Стандарти и норми за конкретната работа по поддръжката, която трябва да се извърши,
  • Контролен списък за контрол на качеството,
  • MOM4 поддържа OPC стандарта за събиране на данни от PLC/DCS/SCADA системи.

  Предимства

  • По-добра видимост на производствения процес.
  • Устойчиви подобрения в производствените показатели.
  • Способност за предприемане на превантивни и коригиращи действия.
  • Възможност за съставяне на корекции в реално време, ако е необходимо, за да гарантирате максимална ефективност, отзивчивост и гъвкавост на наличната информация служеща за идентифициране и докладване на проблеми в производствения етаж.
  • Намалени инвентар и време на цикъл, като същевременно се увеличава производителността.
  • Позволява на производителите да реагират непрестанно и да работят при оптимални условия.
  • Информация кога и къде се намира всеки продукт по всяко време, дори на междинно складиране.
  • Информация за производство в реално време, незабавно достъпна за всички.
  • Поддръжката на MOM4 е оптимизирана за използване на таблети и поддържа заснемане на изображения с вградени камери.

  Управление на складовете

  Ефективното управление на запасите от резервни части е от решаващо значение за отдела по поддръжка. Лошото управление на инвентара може да доведе до високи разходи за резервни части или скъпоструващ престой на машината. Оптимизирането на системата за контрол на запасите от резервни части е ценен процес, който допринася за гладкото протичане на дейностите по поддръжката, а MOM4Maintenance предлага функции за рационализиране на този процес.

  Модулите за инвентар на MOM4Maintenance следят материалите, необходими за задачите по поддръжката. Той поддържа информация за складирани артикули, генерира заявки за покупка и поръчки за покупка за артикули, които не са на склад, и управлява заявки за резервиране на складови артикули, като същевременно предоставя отчети за разпределени артикули за работни поръчки.

  MOM4Maintenance работи за балансиране на две противоположни цели:

  -Увеличаване на наличността на продукти за предстоящи работни задачи.

  -Намаляване излишните запаси и свързаните с тях разходи за пренос.

  Целта е да се намери баланс на складовите наличности, който позволява работата по поддръжката да се извършва с минимални закъснения поради неналични материали, без да се поддържат ненужни или рядко използвани артикули на склад.

   

  Характеристики

  • Дефинирайте стандартни процеси за получаване, съхранение, издаване и връщане на резервни части. Работници, които не са стриктни относно записването на движението на части от инвентара, могат да изкривят данните в MOM4. Например, служител може да забрави да запише в системата, когато е взел част от склад или когато е върнал такава. Трябва също така да установите определен период от време, в който работниците трябва да записват тези промени в системата, така че данните да са възможно най-актуални.
  • Обучете всеки ангажиран с използването на резервни части. От техници до мениджъри, всяко лице, което може да повлияе на управлението на инвентара, трябва да бъде обучено да следва тези стандарти.
  • Дръжте служителите отговорни за правилното изпълнение. Служителите трябва да бъдат държани отговорни за лоши навици за управление на инвентара, точно както биха били за неизпълнение на задача за поддръжка. Изяснете на работниците, че правилното управление на инвентара е важна част от тяхната работа, може би като дадете примери за това колко важно е то за предотвратяване на престой.

  Предимства

  • Оптимизирайте управлението на инвентара и установете политики за контрол, като използвате нива MIN-MAX (ROP-ROQ).
  • Категоризация на резервни части
  • Прогнозирайте изискванията за резервни части/материали
  • Управлявайте местоположенията на няколко магазина

  Контрол на активи и надзор

  Модулът за активи съхранява номерата на активите и друга свързана информацияв дървовидна структура, като местоположение, основни и възлови детайли, доставчик или производител, състояние работещ/неработещ и история на поддръжка на актива. Разделите в секция Активи позволяват изграждането на йерархия от активи, която представлява подредба на активи, подвъзли и резервни части, които съставляват актива. Йерархията на активите предоставя начин за събиране на разходите за поддръжка, така че компанията да може да проверява натрупаните разходи на всяко ниво и по всяко време. Освен това улеснява намирането на определен номер на актив. Активите трябва да бъдат кодирани с помощта на конвенция за кодиране, за да се позволи лесно идентифициране по време на търсене по код.

  Чрез използване на функцията за йерархия и класификация на проблемите на MOM4 Maintenance, активите могат да бъдат категоризирани в различни класификации. Чрез прикачване на клас на повреда към всеки актив, това позволява по-бързо докладване на повреда от техници при отчитане на непланирани работни поръчки.

  Характеристики

  • Бележки и специални инструкции,
  • Инструменти и оборудване (т.е. стълба), които трябва да се използват,
  • Чертежи (т.е. CAD/CAE) и снимки (т.е. заснемане на изображения от вградени камери на таблети),
  • Стандарти и норми за конкретната работа по поддръжката, която трябва да се извърши,
  • Контролен списък за контрол на качеството,
  • MOM4 поддържа OPC стандарта за събиране на данни от PLC/DCS/SCADA системи.

  Предимства

  • Управлявайте регистрацията на активи, целостта и ефективността
  • Многостепенна, дървовидна структура и категоризация
  • Състояние и наличност в реално време
  • Възлагане на документи и чертежи

  Доклади, анализи и KPI

  MOM4 Reports е многофункционална система за отчитане, която предоставя информация за управлението на данни и цялостното производство. Той позволява въвеждане на данни от различни операции и предлага гъвкавост за генериране на системни отчети или персонализирани отчети, създадени от потребителите.

  Тези отчети са изградени с помощта на технологията за уеб части на Microsoft, която позволява на потребителите да променят съдържанието, външния вид и поведението на уеб страницата директно от браузър. Тази функция за персонализиране може да се прилага навсякъде или за отделни потребители, позволявайки динамични корекции без намесата на програмист или администратор.

  Ключовите показатели за ефективност (KPI) са измервания на високо ниво, използвани в бизнес единици или отдели. Те обикновено включват отчети, електронни таблици или диаграми, представящи критична информация, свързана с успеха на отдела. KPI предлагат редовен преглед на високо ниво на здравето на даден отдел чрез визуална статистическа информация, подпомагайки бизнес мениджърите при вземането на решения.

  Характеристики

  • Отчети за смяна (работна карта), производителност, ефективност на поддръжката и др.,
  • Доклад за поръчка за поддръжка,
  • Доклад за работен ред/извършена работа,
  • Доклад за работата на оборудването (работно време, сума и др.),
  • Доклад за дефектни съоръжения и доклад за историята на оборудването,
  • Доклад за престой, диаграма на Парето, OEE, NEE и др.,
  • Доклад от теста за лична квалификация,
  • Доклади за KPI – смени, ежедневни и месечни, стандартно отклонение и нормално разпределение,
  • Доклади за резервни части и склад,
  • Инженерни отчети, стандартни срещу действителни отчети,
  • Данни, извличани в Excel,
  • Стандартна комуникация с ERP (SAP),
  • Интеграция с MS SharePoint.

  Предимства

  • Пълна продуктова генеалогия и проследяване на информация.
  • Налична информация в реално време за идентифициране и докладване на проблеми. Проверявайте го по всяко време и навсякъде от фирмения интранет с помощта на MOM4 богат графичен уеб базиран интерфейс.
  • Исторически данни за анализи на ефективността и оптимизация на процеси. Карти с резултати, KPI, OEE и др.
  • Персонализирано съдържание и оформление на страницата, съобразени със специфичните изисквания за всички категории работници и мениджъри в едно предприятие. Поглед на бизнес процеса от много различни гледни точки.
  • По-добре информирани и упълномощени оператори и мениджъри. Решенията в реално време създават ефективна верига за доставки и намаляват загубата на време и материали.
  • Интеграция с портали на заводи като SharePoint и SAP.